PROJEKT realizowany w ramach Działania 1.4 RPO WP

W związku z brakiem ofert w odpowiedzi na I przetarg na projekt Moduł CRM jako element dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie nowego produktu oraz element zwiększenia sprawności handlowej i serwisowej Merinosoftu realizowanego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, chcielibyśmy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w drugim przetargu oraz złożenia ofert na poniższe zapytanie:

Zapytanie ofertowe CRM5

Formularz ofertowy CRM5

Wzór oświadczenia CRM5

 

eu min