Na co pracodawcy powinni zwrócić uwagę wprowadzając prace zdalną?

praca zdalna blogZmiany wywołane pandemią wprowadziły pracę zdalną jako powszechnie praktykowany model w wielu organizacjach. Wychodząc im naprzeciw, od ponad dwóch lat prowadzone były prace nad nowelizacją przepisów umożliwiających stosowanie tego modelu pracy, nie tylko w okresie pandemii.

Z artykułu dowiesz się: Kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Jakie zmiany dla pracodawców i pracowników niosą przepisy dot. pracy zdalnej? O czym powinni pamiętać pracodawcy? Jakie zmiany planujemy wprowadzić w systemach XEMI?

 

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

10 stycznia 2023 r. Sejm przyjął przepisy nowelizujące kodeks pracy, a 27 stycznia 2023 Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. W nowym Kodeksie pracy pojawił się rozdział dotyczący pracy zdalnej, który zastępuje aktualne przepisy o telepracy. Przepisy wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku.

Jakie zmiany dla pracodawców i pracowników niosą nowe przepisy?

Pod pojęciem pracy zdalnej kryje się wykonywanie pracy całościowo lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i za każdym razem, gdy zostanie uzgodniona z pracodawcą. Zgodnie z zapisami w ustawie, pracownik będzie miał prawo do wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie, na wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Natomiast oddelegowanie pracownika do pracy zdalnej przez pracodawcę będzie możliwe pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia w postaci papierowej lub elektronicznej o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej, jedynie w następujących wypadkach:

 • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek o umożliwienie pracy zdalnej złożony przez kobietę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia oraz przez pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem rodziny w tym osobą z niepełnosprawnością, o ile praca zdalna będzie możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

W przypadku odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez pracownika wniosku.

O czym powinni pamiętać pracodawcy? 

Pracodawcy chcąc umożliwić pracownikom realizowanie pracy zdalnej muszą określić zasady jej wykonywania:

 • w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub
 • w regulaminie (jeśli nie działają u nich związki zawodowe) lub
 • w poleceniu wykonywania pracy zdalnej bądź w porozumieniu z pracownikiem (jeśli nie działają u nich związki zawodowe i nie wprowadzili regulaminu)

O tym jakie kwestie powinny zostać określone w porozumieniu i regulaminie mówi Art. 6720 §6 Kodeksu pracy (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf).

Kolejną istotną kwestią jest wprowadzenie wymogu, który zobowiązuje pracodawcę do dostarczenia pracownikowi niezbędnych materiałów i narzędzi pracy oraz do zapewnienia pomocy technicznej i szkolenia. Ponadto pracodawca będzie musiał pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, które są niezbędne pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej (nie dotyczy pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie). Może to nastąpić w formie ekwiwalentu lub ryczałtu.

Warto pamiętać, że pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie BHP lub przestrzegania wymogów ochrony informacji w tym danych osobowych, w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy.

Inne elementy wymagane od pracodawców:

 • Powinni określić procedury ochrony danych osobowych, zapoznać z nimi pracowników oraz w razie konieczności przeprowadzić instruktaż lub szkolenie w tym zakresie.
 • Powinni sporządzić ocenę ryzyka zawodowego w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.
 • Nie mogą traktować mniej korzystnie pracownika wykonującego pracę zdalną w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków pracy, awansowania, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji.
 • Nie mogą dyskryminować pracownika z powodu wykonywania pracy zdalnej lub odmowy jej wykonywania

Jakie zmiany planujemy wprowadzić w systemach XEMI Pracownicy i XEMI ePracownicy?

Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących pracy zdalnej, w tym limitu dni okazjonalnej pracy zdalnej, wywołuje potrzebę zaimplementowania zmian w systemach kadrowych. Również systemy XEMI Pracownicy i XEMI ePracownicy będą dostosowane do nowych zasad. Aktualnie znajdujemy się na etapie sprawdzania wprowadzonych zmian, a są to m.in.:

 • możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną przez pracownika (XEMI ePracownicy);
 • możliwość akceptowania lub odrzucania wniosków o pracę zdalną przez kierownika;
 • powiadomienia o złożonych wnioskach – kierownik, powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu wniosku – pracownik (XEMI ePracownicy);
 • wprowadzenie 24 dniowego limitu w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej;
 • kontrola przekroczenia limitu;
 • uwzględnienie pracy zdalnej w czasie pracy, w harmonogramie czasu pracy w sprawozdaniach i na wydrukach, także w przypadku korzystania z systemów RCP;
 • wprowadzenie ekwiwalentów, ich wyliczanie oraz odwzorowanie na pasku wynagrodzeń (indywidualna konfiguracja).

 

Poznaj XEMI ePracownicy

Obraz autorstwa DCStudio na Freepik

Newsletter

Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności