XEMI ERP

oferta XEMI-ERP


XEMI LOGOXEMI ERP to innowacyjna platforma wspomagająca zarządzanie przedsiębiorstwem. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest jego modyfikowalność. Wybierając XEMI ERP nie stajesz w obliczu zmiany organizacji i jej sposobu działania. System dokładnie odwzoruje sposób pracy Twojej firmy. Pozwala to na zautomatyzowanie procesów, a co za tym idzie, skok wydajnościowy. XEMI ERP rośnie razem z Twoją firmą. Jako twórcy posiadamy do niego pełne prawa autorskie. Dzięki czemu możemy dowolnie modyfikować system, by nadążyć za zmianami  w Twojej firmie.


Kontakt w sprawie XEMI ERP: Piotr Łabęda –  kom. +48 691 435 156, tel. +48 22 82 40 744, plabeda@merinosoft.com.pl


OTWARTOŚĆ NA INTEGRACJĘ Z INNYMI ROZWIĄZANIAMI

Środowiskiem działania XEMI ERP jest najpopularniejsze biznesowe narzędzie bazodanowe – Microsoft SQL. Czyni to XEMI ERP idealnym narzędziem do integracji z innymi aplikacjami dziedzinowymi (narzędzia klasy MES, TPP, BPM, CRM i in.). Dodatkowo system zawiera szereg narzędzi poszerzających jego możliwości i ułatwiających pracę (zarządzanie procesami, zarządzanie wiedzą w organizacji, zarządzanie kontaktami z klientem).

WIELOMODUŁOWOŚĆ

XEMI ERP wspiera podejmowanie decyzji gromadząc i przetwarzając informacje w następujących obszarach: 

XEMI ORGANIZACJA

PULPITY ZADAŃ/ POWIADOMIENIA

Przypomnienia o zadaniach lub zaplanowanych spotkaniach widoczne są na pulpicie pracowników, których dotyczą.

POCZTA WEWNĘTRZNA

Komunikacja wewnętrzna z możliwością załączania dowolnych dokumentów z zewnątrz lub z bazy wiedzy wbudowanej w XEMI. Możliwość edytowania załączonych plików przez wszystkich uczestników korespondencji.

WYJAZDY I SPOTKANIA Z REZERWACJĄ ZASOBÓW

Planowanie oraz podgląd organizowanych spotkań i delegacji. Możliwość tworzenia wydarzeń z rezerwacją zasobów firmy (samochody służbowe, pomieszczenia, multimedia itp.).

ZASOBY BAZY WIEDZY I PRACA GRUPOWA

Zbiór wszystkich dokumentów (umów, instrukcji, notatek, ofert, itp.). Możliwość pracy kilku osób nad jednym dokumentem. Zabezpieczenie dokumentów dzięki funkcji ograniczenia dostępu przed podglądem, modyfikacją lub usunięciem przez nieupoważnione do tego osoby.

ZARZĄDZANIE KORESPONDENCJĄ

Możliwość rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Wbudowane narzędzie do generowania nadruków na kopertach.

PRZESYŁKI

Rejestracja przesyłek wychodzących i przychodzących wraz z rejestracją kosztów. Integracja z systemem firmy kurierskiej

XEMI FINANSE

ZARZĄDZANIE ROZRACHUNKAMI/ WINDYKACJA

Zaawansowane funkcje wspierające zarządzanie rozrachunkami (rozliczanie, kompensowanie, dzielenie, usuwanie rozliczenia). Szerokie możliwości prezentacji rozrachunków (wszystkie, rozliczone, nierozliczone, dwustronne, należności handlowe, zobowiązania, stan rozrachunków, rozrachunki klienta).

Kontrola należności od odbiorców oraz zobowiązań wobec dostawców. Możliwość generowania wezwań do zapłaty i not odsetkowych.

DEKRETACJE TYPOWYCH ORAZ NIESTANDARDOWYCH OPERACJI

Dekretacja standardowych operacji i obsługa operacji charakterystycznych tylko dla danej firmy.

DEKLARACJE I SPRAWOZDANIA NA POTRZEBY INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH

Automatyczne generowanie wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje zewnętrzne.

ŚRODKI TRWAŁE

Możliwość ewidencji bilansowej i podatkowej środków trwałych oraz WNiP. Automatyczne naliczanie amortyzacji - możliwość zaksięgowania jej na konta zgodnie z definicjami księgowań. Inwentaryzacja majątku. Narzędzia usprawniające obsługę wydatków na inwestycje i ulepszenia środków trwałych. Analizy planu amortyzacji, amortyzacji bilansowej oraz kartoteki środków trwałych.

OBSŁUGA WIELOWALUTOWOŚCI

Definiowanie rozrachunków walutowych. Rejestracja dokumentów walutowych ze wskazaniem waluty oraz kursu. Automatyczne generowanie różnic kursowych. Wycena bilansowa rozrachunków walutowych. Możliwość prowadzenia kasy i rachunków bankowych walutowych. Naliczanie magazynu walut - wycena środków pieniężnych wyrażonych w walucie wg kursu historycznego metodą FIFO.

WIELOWYMIAROWA ANALIZA DANYCH FINANSOWYCH

Opcja generowania raportów na podstawie danych z rozrachunków, operacji kasowo-bankowych, zapisów na kontach, analityk obrotowych, kartoteki środków trwałych, planu amortyzacji, zestawień.

XEMI PRACOWNICY

WSPÓŁPRACA Z ZEWNĘTRZNYMI PROGRAMAMI (Płatnik, home banking, RCP)

Generowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków jego rodziny oraz dokumentów rozliczeniowych (RCA, RZA, RSA, DRA) i ich export do programu Płatnik. Generowanie zerowych raportów RCA, RZA dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń, bez zarejestrowanych wypłat w wybranym okresie. Pobieranie danych z systemu RCP i automatyczne rozliczanie czasu pracy.

WYNAGRODZENIA, PRZELEWY, RACHUNKI

Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami , rozliczanie urlopów i zwolnień, naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Generowanie przelewów z list płac z różnych rachunków bankowych firmy - export do systemu bankowego. Generowanie rachunków z tytułu umów cywilno-prawnych z automatycznym zakładaniem list wypłat, naliczenia podatku zryczałtowanego od wypłat z tytułu tych umów.

PROWADZENIE KARTOTEK OSOBOWYCH

Kartoteki obejmują: kwestionariusze, umowy, zgłoszenia ZUS, oświadczenia podatkowe, wykształcenie, poprzednie miejsca zatrudnienia, staże, skład rodziny. Definiowanie katalogów kadrowych rozszerzonych zawierających potrzebne zestawy informacji kadrowych (np. badania lekarskie, przeszkolenia BHP, ukończone kursy, szkolenia, uprawnienia). Prowadzenie kartotek dochodów pracowników.

ZAAWANSOWANE NALICZANIE URLOPÓW

Naliczanie wymiaru urlopu z uwzględnieniem etatu, okresu zatrudnienia i urlopu wykorzystanego u poprzednich pracodawców.

PODATKI

Sporządzanie i drukowanie deklaracji podatkowych podatników i płatnika. Opcja rozliczenia rocznego podatku pracowników (PIT-40).

DODATKOWO

 • Obsługa wieloetatowości,
 • Obsługa Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych,
 • Obsługa wypłat z ZFŚS,
 • Możliwość prowadzenia różnych kalendarzy dla różnych grup pracowników,
 • Podział wynagrodzeń pracowników jednostek sfery budżetowej na paragrafy i rozdziały,
 • Prowadzenie i drukowanie miesięcznych i rocznych kart ewidencji czasu pracy.
Poznaj też XEMI ePracownicy - nowoczesny portal www z dostępem do danych pracowniczych, uwalniający Działy HR z wielu uciążliwych obowiązków. Dedykowany menedżerom średniego szczebla i ich pracownikom. 


SPRAWDŹ

XEMI PRODUKCJA

KATALOG MAGAZYNÓW

Magazyny wydziałowe i zaopatrzeniowe.

KATALOG ASORTYMENTÓW

Możliwość definiowania asortymentów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, również z wykorzystaniem kodów kreskowych. Definiowanie cen ewidencyjnych, możliwość opisu gotowego wyrobu.

KATALOG RECEPTUR

Opcja formułowania receptur produkcyjnych na półprodukty i wyroby gotowe. Szybkie i proste modyfikowanie oraz tworzenie receptur. Grupowanie składników receptury wg rodzajów.

DŁUGOTERMINOWE PLANY PRODUKCYJNE

Określanie planów dla poszczególnych magazynów z dokładnością do asortymentów. Kopiowanie planów na kolejne okresy. Generowanie planu zużycia składników. 

DOBOWE PLANY PRODUKCYJNE

Definiowanie zleceń produkcyjnych ze wskazaniem receptury. Automatyczne wyliczanie planowanego zużycia składników. Możliwość ręcznej korekty danych i kopiowania planów dobowych.

DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE

Automatyczne generowanie zapotrzebowania. Zapis do pliku z możliwością edycji. Raport dostępności składników. Dostępna propozycja wykonania zasileń surowcowych.

DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PRODUKCJI

Dokumentowanie wykonania dla procesu produkcji w toku. Rejestracja wielu informacji na dokumencie produkcyjnym w zależności od potrzeb i rodzaju procesów produkcyjnych. Możliwość korygowania dokumentów produkcyjnych.

RAPORTOWANIE PRODUKCJI

Szeroka gama raportów produkcyjnych z możliwością tworzenia własnych zestawień i podsumowań, np.: plan produkcji, analiza zapotrzebowania.

XEMI SPRZEDAŻ

KATALOG ASORTYMENTÓW I KONTRAHENTÓW

Możliwość opisania firmy, osoby fizycznej oraz asortymentu wieloma informacjami. Możliwość prowadzenia ewidencji asortymentu z dokładnością do serii lub numeru seryjnego.

TABELE RABATOWE, PROMOCJE, UPUSTY

Szerokie możliwości zarządzania i konfiguracji tabel rabatowych, promocji i upustów.  Dowolność definiowania i modyfikacji.

DOKUMENTY SPRZEDAŻOWE W SPRZEDAŻY KRAJOWEJ

Dostępność wielu rodzajów dokumentów sprzedażowych, m.in.: faktura VAT w PLN + korekta, paragon fiskalny + korekta, faktura VAT do paragonu + korekta, faktura VAT w walucie + korekta, faktura VAT netto w walucie + VAT w PLN + korekta.

PROCESY SPRZEDAŻY

Obsługa i wsparcie wielu rodzajów procesów sprzedaży krajowej i zagranicznej.

ZARZĄDZANIE WYJAZDAMI HANDLOWYMI

Możliwość organizacji tras wyjazdowych, zarządzania terminami i szczegółami wyjazdów z dokładnością do określania środka transportu i kierowcy.

RAPORTOWANIE SPRZEDAŻY

Proste budowanie raportów i zestawień na podstawie danych sprzedażowych: sprzedaż, obroty magazynowe, rozrachunki i wiele innych.

XEMI SPRZEDAŻ, A INNE SYSTEMY

Moduł SPRZEDAŻ współpracuje z systemami B2B, EDI i WMS zewnętrznych producentów.

XEMI CRM

BUDOWANIE WIELOETAPOWYCH I WIELOKANAŁOWYCH AKCJI MARKETINGOWYCH I NIE TYLKO

Możliwość samodzielnego projektowania kampanii, składających się z różnych etapów i zadań. Pomoc w usystematyzowaniu i uporządkowaniu akcji promocyjnych, serwisowych, windykacyjnych ...

PRZEJRZYSTY OBRAZ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ

Zakładka Historia działań zawierająca wszelkie informacje dotyczące działań prowadzonych w stosunku do danego klienta. Możliwość sprawdzenia na jakim etapie znajduje się aktualnie relacja z klientem z wskazaniem kroków jakie należy dalej podjąć.

PERSONALIZACJA ZAKRESU WYŚWIETLONYCH DANYCH

Możliwość stworzenia własnych widoków wyodrębnionych danych dotyczących klientów i leadów (np. konkretna branża, obroty, czy zatrudnienie) z opcją udostępnienia ich innym użytkownikom modułu XEMI CRM.

POŁĄCZENIE Z FIRMOWĄ BAZĄ WIEDZY

Pewność, że przedstawiciele handlowi w kontaktach z klientami posługują się aktualnymi formularzami, ofertami czy umowami.

PEŁNA KONTROLA DZIAŁU HANDLOWEGO

XEMI CRM posiada zestaw gotowych do użycia raportów i zestawień, które pomagają w ocenie działalności Działu Handlowego (informacje o przedstawionych/wysłanych ofertach, spotkaniach, prezentacjach). Dodatkowo istnieje możliwość samodzielnego budowania i zapisywania zestawień,  dzięki czemu najważniejsze informacje są zawsze dostępne.

PROGNOZOWANIE WARTOŚCI SPRZEDAŻY

XEMI CRM umożliwia również przewidywanie przyszłej wartości sprzedaży w wybranym okresie.

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ

Za XEMI ERP, tak jak za każdym systemem stoją ludzie. Jest to zespół wdrożeniowców i programistów z ogromnym doświadczeniem pozyskanym podczas wdrożeń oprogramowania biznesowego w firmach działających w wielu branżach gospodarki. Nasz wskaźnik skuteczności jest blisko 100-procentowy, co jest rzadkością na rynku.

PROCES PRACY

30-letnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować następujący model:

 • ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA,
 • IMPLEMENTACJA DODATKOWEGO ZAKRESU FUNKCJONALNEGO;
  • Prace programistyczne - modyfikacje oprogramowania przewidziane w ramach dodatkowego zakresu funkcjonalnego,
  • Przygotowanie wersji instalacyjnej (wraz z wersją szkoleniowo-weryfikacyjną),
  • Weryfikacja funkcjonalna projektu.
 • PRACE INSTALACYJNE:
  • Instalacja bazy danych MICROSOFT SQL,
  • Instalacja bazy produkcyjnej XEMI na serwerze,
  • Instalacja klientów XEMI na wskazanych komputerach.
 • PRACE WDROŻENIOWE,
 • PRACE SZKOLENIOWE,
 • START PRODUKCYJNY SYSTEMU XEMI:
  • Bieżąca asysta przy starcie, wsparcie użytkowników systemu XEMI,
  • Nadzór nad eksploatacją – monitoring funkcjonowania systemu.
Więcej o XEMI ERP powie Ci:
Piotr Łabęda
plabeda@merinosoft.com.pl
+48 691 435 156
Użytkownie tej strony www oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczególowe informacje w polityce prywatności